Τις τελευταίες αλλαγές – βελτιώσεις που επήλθαν στη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών  με το άρθρο 45 του ν. 4587/2018 αποκωδικοποιεί με εγκύκλιό της, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνεται η διεύρυνση της «αυτοματοποιημένης» διαδικασίας για οφειλές που ανέρχονται στο ποσό των 300.000 ευρώ αντί των 50.000 ευρώ, που ίσχυε μέχρι πρότινος αλλά και η παύση των διώξεων για τους οφειλέτες που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(«div-gpt-ad-1539094545114-0»); });

Πιο συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο Πιτσιλή διευκρινίζονται τα εξής:

Παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του νόμου έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Παρέχεται σε κάθε πιστωτή η δυνατότητα να εξαιρέσει από τη διαδικασία του εξωδικαστικού ( ν. 4469/2017), με δήλωσή του, απαιτήσεις του σε βάρος του οφειλέτη που δεν προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του τελευταίου, αλλά αποτελούν οφειλές του από άλλη αιτία, εφόσον, κατά την κρίση του πιστωτή, η ρύθμιση αυτών δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης, και ρυθμίζεται η διαδικασία παροχής ή μη συναίνεσης από τον πιστωτή για τη ρύθμιση των εν λόγω οφειλών και για την τροποποίηση της πρότασης του οφειλέτη. Σε περίπτωση εξαίρεσης μη επιχειρηματικής οφειλής από τη διαδικασία του εξωδικαστικού ( ν. 4469/2017), η συγκεκριμένη απαίτηση του πιστωτή δεν λαμβάνεται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας. Μειώνεται το όριο απαιτήσεων των πιστωτών που δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών σε α) 500.000 ευρώ  ατομικά για κάθε πιστωτή (από 2.000.000 ευρώ, όπως ίσχυε) και β) σε 5.000.000 ευρώ  συνολικά (από 20.000.000 ευρώ, όπως ίσχυε). Η  αναστολή εκτέλεσης εξακολουθεί να ισχύει μετά την πάροδο των 90 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4469/2017 και μέχρι τη σύνταξη πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας του εξωδικαστικού εφόσον η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του προβλεπόμενου διαστήματος οφείλεται σε λήψη παρατάσεων από τους πιστωτές για ενέργειες και μόνο έναντι των πιστωτών αυτών. Αν ζητηθεί παράταση προθεσμίας μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των 90 ημερών, η αναστολή ισχύει έναντι του πιστωτή που ζήτησε την παράταση και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παράταση αυτή. Σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών δεν αναβιώνουν οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη και των συνοφειλετών (που τυχόν δεσμεύονται από τη σύμβαση), οι οποίες έχουν ικανοποιηθεί πλήρως σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης ακύρωσης αυτής. Η αυτοδίκαιη ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης έναντι του Δημοσίου και η αναβίωση των απαιτήσεών του επέρχεται, εφόσον οι λόγοι ανατροπής συντρέξουν εντός της οριζόμενης στη σύμβαση περιόδου αποπληρωμής των οφειλών προς αυτό. Τυχόν διαγραφή των οφειλών του Δημοσίου που προβλέπεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Δημόσιο μόνο, και όχι προς όλους τους πιστωτές, όπως ίσχυε. Η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 αναστέλλεται ήδη από το χρονικό σημείο αποστολής της πρόσκλησης από το συντονιστή προς το Δημόσιο αναφορικά με τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Επίσης, ορίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται και η παραγραφή του ανωτέρω αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 3 του άρθρου 113 του Π.Κ. Επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμογής της διμερούς ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο, το οποίο καταλαμβάνει πλέον και α) τους οφειλέτες με χρέη προς τρίτο πιστωτή, που εκπροσωπούν το 85% τουλάχιστον των συνολικών οφειλών ως προς τις οφειλές προς το Δημόσιο που εμπίπτουν στο υπολειπόμενο έως 15% των συνολικών οφειλών τους και β) τους οφειλέτες οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν απαρτία πιστωτών χωρίς το Δημόσιο να έχει δηλώσει την πρόθεσή του να μην συμμετάσχει στη διαδικασία, δηλαδή στις περιπτώσεις που η διαδικασία διαπραγμάτευσης απέβη άκαρπη λόγω μη επίτευξης απαρτίας των πιστωτών και συγκεκριμένα λόγω άρνησης συμμετοχής σε αυτήν από πιστωτές του ιδιωτικού τομέα, όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική έκθεση. Αυξάνεται το όριο των συνολικών προς ρύθμιση οφειλών για τις οποίες τηρείται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης από 50.000 ευρώ, όπως ίσχυε, σε 300.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 45 του Ν. 4587/2018, η ισχύς των παραγράφων 1, 2, 4 και 11 του νόμου αυτού αρχίζει τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του ν. 4587/2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι από 24/3/2019). Εξ αυτών, οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του ίδιου άρθρου εφαρμόζονται μόνο σε αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος τους, ήτοι από 24/3/2019. Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, με την οποία μπορεί να ορίζεται συντομότερος χρόνος έναρξης ισχύος μέρους ή του συνόλου των ανωτέρω διατάξεων του ν. 4587/2018. Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 9, 10 και 11 του άρθρου 45 του Ν. 4587/2018 έχουν άμεση εφαρμογή και σε αιτήσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος τους (ήτοι κατά την 24η/12/2018, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4587/2018, βλ. μεταβατική διάταξη της παρ. 14 του ν. 4587/2018). Αντίστοιχα, οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 εφαρμόζονται και σε συμβάσεις ρύθμισης οφειλών που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτών, ήτοι και πριν από τις 24/12/2018.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

.

trelokouneli.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *